Medlemsavtal

Innehåll

1.         Allmänna villkor. 1

2.Autogirovillkor. 5

Tecknande och bindningstid. 5

Uppsägning. 5

3. Frysningsregler. 6

4.Doping. 7

5. Avstängning och förverkan av träningskort.. 8

6.         Trivselregler. 8

 

 

1.    Allmänna villkor

 

Allmänna villkor.

 

Medlemskapet och medlemskortet är personligt och gäller för all träning enligt medlemskap. Medlemskapet/medlemskortet får ej lånas ut eller överlåtas på annan.

 

Incheckning i TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs datoriserade passersystem ska ske vid varje besök. För att säkerställa identiteten har medlemmen genom medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med övriga persondata som lämnas vid medlemsansökan.

 

Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick

Medlem ska omgående underrätta TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY vid ändring av Medlemsnamn, adress, telefonnummer och ev. E-postadress, samt vid månadsbetalning bank och kontonummer.

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY lagrar med automatisk databehandling samtliga i detta avtal ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY information om löpande händelser förenade med medlemskapet.

Dessa uppgifter behandlas av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY i endighet med GDPR. Medlem ger sitt samtycke till sådan databehandling och att TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY får ge information om TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs verksamhet till medlemmen via telefon, brev och e-post.

 

Medlem ansvarar själv för att dess hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs aktiviteter. All träning sker på egen risk.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden samt säga upp medlemmen om medlem dröjer med betalning utöver tolv dagar efter förfallodagen, åsidosätter TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs allmänna villkor, bestämmelser eller trivselregler i övrigt. Vid överträdelse av trivseregler sker först muntlig och sen skrifltig varning först, innan uppsägning eller avstängning sker.
Se kapitel 6 Trivselregler.

Fungerar ej betalningen via autogiro och om påminnelse skickas till medlem gällande utebliven/betning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle med 30 kr.

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att överlåta sin rätt enligt detta medlemskap.

Har meddelande som rör detta medlemskap av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY avsänts till medlem under dennes i medlemsansökan angivna adress eller den ändrade adress, som meddelandets avsändande ansetts känd som rätt adress skall meddelande anses ha kommit medlemmen tillhanda senast tredje dagen efter avsändandet.

 

Debitering sker så länge som medlemskapet äger giltighet oavsett om medlem nyttjar TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY. Debitering sker i minimum 12 månader om inget annat skriftligen angivits på avtalet.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att justera priset per debiteringstillfälle. Detta efter att grundperioden av medlemskapet är uppfyllt.

 

Prisändring

Priserna på månadsavtalen via autogiro indexregleras enl. KPI. Inget förskottsbetalat avtal kan pris ändras i efterhand.

Årligen föreligger en prisindexjustering á 2% av månadsavgiften. Denna justering skall av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY meddelas medlemmen minst en månad i förväg.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY anses ha meddelat medlemmen om information lämnats via medlemsanslagstavla, TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs hemsida, e-post eller annat forum som är liktydigt med medlemskommunikation. Medlem kan ej hävda avsaknad av information om ovanstående är uppfyllt.

 

Föreligger fel eller brist som medlem vill påtala, skall han utan dröjsmål reklamera till TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY. Alla kostnader för att hävda medlems rätt mot TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY skall bekostas av medlemmen.

Detta avtal innehåller allt som avtalats mellan parterna. Muntliga överenskommelser om tillägg är icke gällande.

Tillägg eller ändringar skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

I och med undertecknande tillåter jag min bank att lämna ut aktuella kontonummer för samtliga betalningar gällande medlemskap. Jag medger att uttag från angivna konton utan att TRÄN

INGSHUSET I VIMMERBY behöver meddela mig i förväg om begärda uttag. Medgivandet gäller också om jag byter till ett annat kontonummer eller byter bank.

Saknas det pengar och överföring sker ändå äger banken rätt att ta ut ränta och avgifter för den skuld som därigenom uppstår.

Jag medger att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

 

Vid eventuell företagskoppling där uppsägning av kunds anställning sker höjs autogiroavgiften till ordinarie pris och medlemskapet löper vidare.

 

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen minst 30 dagar innan sista dag. Uppsägning av avtalet ska göras på för ändamålet särskild upprättad blankett som erhålles i reception på TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY

 

För att erhålla rabatt som studerande, pensionär eller sjukskriven kräver vi intyg som uppvisas vid tecknandet. Som autogiro-kund ska du uppvisa aktuellt intyg varje år.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.Autogirovillkor

Tecknande och bindningstid

1.      Du måste vara 18 år för att ensam få teckna ett autogiro. Är du under 18 måste du ha en förälder eller målsman med dig som tecknar avtalet med dig.

2.      När du tecknar ett autogiroavtal binder du dig till en bindningstid, 12 månader, om inget annat uttryckligen och skriftligt anges. Detta innebär att du har 12 månader bundet till att betala, oavsett uppsägning, frysning mm.

 

3.      Med ett autogiroavtal betalar du din träning i förskott varje månad den 28:e, för nästkommande månad.

4.      Vid tecknande av ett autogiroavtal så tillkommer en uppläggningskostnad om 100 kr i administrativ avgift som betalas vid tecknandetillfället.

5.      Vid tecknande av avtal så får du erlägga betalning fram till första möjliga dragning. Sker tecknandet fram till och med den 15:e i månaden så erlägger du träningsavgift för resten av innevarande månad. Sker tecknandet senare än den 15:e i månaden så betalar du även nästa månad i förskott vid teckningstillfället då det inte är möjligt att lägga dragningar samma månad p.g.a. bankens handläggningstid.

Uppsägning

1.  Uppsägning sker skriftligen, antingen via mail eller genom att du skriver under uppsägningsblankett. En uppsägning ska innehålla namn, personnummer och underskrift från den som ska säga upp, samt uppsägningsdatum och specifikation på vilket eller vilka abonnemang som ska sägas upp.

2.  Vid uppsägning av autogiro så har du alltid 30 dagars uppsägningstid. Din ursprungliga bindningstid ska också ha löpt ut för att abonnemanget ska avslutas, och en uppsägning påverkar inte bindningstiden, utan du ska alltid uppfylla dina 12 månader.  

Vid uppsägning gäller abonnemanget 30 dagar framåt eller till bindningstidens slut, vilket av dessa två alternativ som infaller längst fram i tiden.3. Frysningsregler

Frysning är en funktion för dig som har köpt 12-månaderskort eller har ett autogirokontrakt. Detta innebär att du kan pausa din träning i minst 14 dagar i taget, max 90 dagar. Denna funktion gäller enbart dessa kort.

Förbetalda kort:

För förbetalda årskort gäller att du har totalt 90 dagar att nyttja för frysning. Detta förskjuter giltigheten på kortet framåt med den tid du fryst, dvs om du tecknar kort 15 juni 2020, så är ditt kort giltigt 12 månader, till 14 juni 2021. Fryser du 90 dagar blir ditt nya slutdatum 90 dagar framåt till 12 september.

Autogirokort:
Med autogirokort så har du 90 dagar möjliga att frysa per kalenderår. Varje årsskifte fylls det upp till totalt 90 nya dagar. Du kan inte ackumulera mer än 90 dagar, vilket är max.

Bindningstid och frysning:

Om du har bindningstid kvar när du fryser ditt kort så förlängs bindningstiden med den tiden kortet fryses. Samma gäller uppsägningstiden. Har du 2 månader bindningstid kvar när du fryser kortet har du alltså 2 månaders bindningstid kvar när kortet tinas.


Betalning och frysning:
För alla autogirokontrakt gäller förskottsbetalning, dvs att du i slutet på innevarande månad betalar för kommande månad. Vid frysning innebär detta att summorna som dras kan se lite konstiga ut beroende på när i månaden du tinar respektive fryser.  Exempel:
För enkelhetens skull räknar vi på att du betalar 100 kr i månaden.
Du fryser ditt kort 15:e januari- 5:e mars.

I slutet på januari dras ingenting, då kortet är fryst hela månaden.

I slutet på februari kommer det dras för mars månad. I detta fall inte en hel månad utan från 6:e mars till 31:a mars. Säg att detta blir 80 kr i vårt fall.

Här kommer det även korrigeras för det faktum att du frös halva januari månad, så en halv månadsdragning dras av från de 80 kronorna.

Den 28:e drar vi för april månads träning, så även om du inte haft kortet aktivt hela mars så blir det en full dragning.


Dragningarna kommer därför se ut som följande

28:e december       100 kr (för januari)

28:e januari        0 kr (för februari)

28:e februari       20 kr (för mars: 100 kr minus 20 kr för frysta dagar i mars, sen minus 50 till för redan betalt hela januari men fryst halva)

28:e mars           100 kr (för april)

Har du dessutom bindningstid under frysningen så förflyttas nu datumet för bindningstidens slut framåt.

 

4.Doping


Vi binder oss till nätverket Ren kraft, och följer riktlinjerna i dokumentet ”Policy mot doping”, som finns att läsa på Vimmerby kommuns hemsida, och på

www.renkraftantidoping.se

 
Användande av dopingklassade medel leder till omedelbar avstängning i minst två år och ditt träningskort räknas som förverkat.


 

 

 5. Avstängning och förverkan av träningskort.

Enbart brott mot kap 4 och användande av doping, samt annan brottslig verksamhet utförd i eller relaterad till träningen kan resultera i omedelbar avstängning och förverkan av kort.

Kontraktsbrott enligt kap 1 kan leda till uppsägning av kort.

Upprepade tillfällen att man åsidsätter Träningshuset i Vimmerbys Trivselregler kan leda till muntlig varning, skriftlig varning och slutligen avstängning.

 

6.  Trivselregler

Från dig som tränar på Träningshuset i Vimmerby förväntar vi oss ....

 

 • Att du respekterar andra som tränar på gymmet. Att träna kan få låta, men det finns gränser. Tycker någon att du är högljudd kanske du kan anpassa dig för en stund för allas trevnad?
 • Att du är villig att hjälpa till att hålla ordning och reda på gymmet.  Utrustning läggs tillbaka där du hämtade den och viktskivor hängs på rätt ställe.
 • Att du använder din tagg för inpassering vid varje besök, oavsett träningskort. Utanför alla dörrar samt i receptionen finns en dosa/läsare du håller taggen mot för avläsning.
 • Att du säger till om det är något du ser som inte är rätt. Det kan vara hur en person beter sig gentemot någon annan, släpper in folk, lämnar kvar utrustning, eller bara det att pappret är slut på toaletten. Personalen kan se mycket - men inte allt - så det uppskattas om du hjälper till genom att göra oss uppmärksamma på problem.
 • Att din tagg används av bara dig; den är personlig och får inte lånas ut. Tappar du bort den så säg till, så spärrar vi taggen och du kan få en ny mot en självkostnad om 25 kr.
 • Att du inte släpper in obehöriga i gymmet. Personen kan ha ett inaktivt träningskort eller inget alls och ska då därför inte få komma in. Bara personalen kan kontrollera detta och du släpper därför inte in någon annan utan tillåtelse.
 • Att du respekterar receptionens öppettider. Personalen finns på plats stora delar av dagen, men har ofta andra arbetsuppgifter. De hjälper dig givetvis med receptionsärenden om de har tid över till det, men kan också säga att du får komma tillbaka vid angivna receptionstider, där vi garanterar att det sitter någon i receptionen och kan hjälpa dig. Aktuella tider finns på ytterdörren, hemsidan och på Facebook.
 • Att du respekterar instruktören när du går på gruppträningspass, är följsam, kommer i tid på pass inte stör den allmänna ordningen under gruppträning.

 • Att du förvarar kläder, skor och tillhörigheter där det är avsett.  Ytterskor förvaras i skostället vid receptionen, eller i skolådorna på Sky om du tränar där. För övrigt finns låsbara skåp att låna i omklädningsrummen och även långtidsförvaring att hyra.
 • Att du tränar på ett för dig och andra säkert sätt. Tunga vikter får man gärna lyfta, om man har styrkan och tekniken till det. Likaså är det viktigt att ta hänsyn till ljudnivån. Träning kan låta men vi har grannar i huset och
 • Att du respekterar personalens ytor. Vi har vissa ställen som är markerade med ”endast personal” och där är endast personal som ska vara. Till exempel bakom receptionsdisken, förråd, kontor, osv.

 

 

 

 

Genom att börja använda mitt träningskort förbinder jag mig till att jag har läst och går med på följande.

Medlemsavtal

Innehåll

1.         Allmänna villkor. 1

2.Autogirovillkor. 5

Tecknande och bindningstid. 5

Uppsägning. 5

3. Frysningsregler. 6

4.Doping. 7

5. Avstängning och förverkan av träningskort.. 8

6.         Trivselregler. 8

 

 

1.    Allmänna villkor 

 

Allmänna villkor.

 

Medlemskapet och medlemskortet är personligt och gäller för all träning enligt medlemskap. Medlemskapet/medlemskortet får ej lånas ut eller överlåtas på annan.

 

Incheckning i TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs datoriserade passersystem ska ske vid varje besök. För att säkerställa identiteten har medlemmen genom medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med övriga persondata som lämnas vid medlemsansökan.

 

Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick

Medlem ska omgående underrätta TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY vid ändring av Medlemsnamn, adress, telefonnummer och ev. E-postadress, samt vid månadsbetalning bank och kontonummer.

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY lagrar med automatisk databehandling samtliga i detta avtal ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY information om löpande händelser förenade med medlemskapet.

Dessa uppgifter behandlas av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY i endighet med GDPR. Medlem ger sitt samtycke till sådan databehandling och att TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY får ge information om TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs verksamhet till medlemmen via telefon, brev och e-post.

 

Medlem ansvarar själv för att dess hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs aktiviteter. All träning sker på egen risk.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden samt säga upp medlemmen om medlem dröjer med betalning utöver tolv dagar efter förfallodagen, åsidosätter TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs allmänna villkor, bestämmelser eller trivselregler i övrigt. Vid överträdelse av trivseregler sker först muntlig och sen skrifltig varning först, innan uppsägning eller avstängning sker.
Se kapitel 6 Trivselregler.

Fungerar ej betalningen via autogiro och om påminnelse skickas till medlem gällande utebliven/betning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle med 30 kr.

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att överlåta sin rätt enligt detta medlemskap.

Har meddelande som rör detta medlemskap av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY avsänts till medlem under dennes i medlemsansökan angivna adress eller den ändrade adress, som meddelandets avsändande ansetts känd som rätt adress skall meddelande anses ha kommit medlemmen tillhanda senast tredje dagen efter avsändandet.

 

Debitering sker så länge som medlemskapet äger giltighet oavsett om medlem nyttjar TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY. Debitering sker i minimum 12 månader om inget annat skriftligen angivits på avtalet.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att justera priset per debiteringstillfälle. Detta efter att grundperioden av medlemskapet är uppfyllt.

 

Prisändring

Priserna på månadsavtalen via autogiro indexregleras enl. KPI. Inget förskottsbetalat avtal kan pris ändras i efterhand.

Årligen föreligger en prisindexjustering á 2% av månadsavgiften. Denna justering skall av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY meddelas medlemmen minst en månad i förväg.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY anses ha meddelat medlemmen om information lämnats via medlemsanslagstavla, TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs hemsida, e-post eller annat forum som är liktydigt med medlemskommunikation. Medlem kan ej hävda avsaknad av information om ovanstående är uppfyllt.

 

Föreligger fel eller brist som medlem vill påtala, skall han utan dröjsmål reklamera till TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY. Alla kostnader för att hävda medlems rätt mot TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY skall bekostas av medlemmen.

Detta avtal innehåller allt som avtalats mellan parterna. Muntliga överenskommelser om tillägg är icke gällande.

Tillägg eller ändringar skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

I och med undertecknande tillåter jag min bank att lämna ut aktuella kontonummer för samtliga betalningar gällande medlemskap. Jag medger att uttag från angivna konton utan att TRÄN

INGSHUSET I VIMMERBY behöver meddela mig i förväg om begärda uttag. Medgivandet gäller också om jag byter till ett annat kontonummer eller byter bank.

Saknas det pengar och överföring sker ändå äger banken rätt att ta ut ränta och avgifter för den skuld som därigenom uppstår.

Jag medger att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

 

Vid eventuell företagskoppling där uppsägning av kunds anställning sker höjs autogiroavgiften till ordinarie pris och medlemskapet löper vidare.

 

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen minst 30 dagar innan sista dag. Uppsägning av avtalet ska göras på för ändamålet särskild upprättad blankett som erhålles i reception på TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY

 

För att erhålla rabatt som studerande, pensionär eller sjukskriven kräver vi intyg som uppvisas vid tecknandet. Som autogiro-kund ska du uppvisa aktuellt intyg varje år.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.Autogirovillkor 

Tecknande och bindningstid 

1.      Du måste vara 18 år för att ensam få teckna ett autogiro. Är du under 18 måste du ha en förälder eller målsman med dig som tecknar avtalet med dig.

2.      När du tecknar ett autogiroavtal binder du dig till en bindningstid, 12 månader, om inget annat uttryckligen och skriftligt anges. Detta innebär att du har 12 månader bundet till att betala, oavsett uppsägning, frysning mm.

 

3.      Med ett autogiroavtal betalar du din träning i förskott varje månad den 28:e, för nästkommande månad.

4.      Vid tecknande av ett autogiroavtal så tillkommer en uppläggningskostnad om 100 kr i administrativ avgift som betalas vid tecknandetillfället.

5.      Vid tecknande av avtal så får du erlägga betalning fram till första möjliga dragning. Sker tecknandet fram till och med den 15:e i månaden så erlägger du träningsavgift för resten av innevarande månad. Sker tecknandet senare än den 15:e i månaden så betalar du även nästa månad i förskott vid teckningstillfället då det inte är möjligt att lägga dragningar samma månad p.g.a. bankens handläggningstid.

Uppsägning 

1.  Uppsägning sker skriftligen, antingen via mail eller genom att du skriver under uppsägningsblankett. En uppsägning ska innehålla namn, personnummer och underskrift från den som ska säga upp, samt uppsägningsdatum och specifikation på vilket eller vilka abonnemang som ska sägas upp.

2.  Vid uppsägning av autogiro så har du alltid 30 dagars uppsägningstid. Din ursprungliga bindningstid ska också ha löpt ut för att abonnemanget ska avslutas, och en uppsägning påverkar inte bindningstiden, utan du ska alltid uppfylla dina 12 månader.  

Vid uppsägning gäller abonnemanget 30 dagar framåt eller till bindningstidens slut, vilket av dessa två alternativ som infaller längst fram i tiden.3. Frysningsregler

Frysning är en funktion för dig som har köpt 12-månaderskort eller har ett autogirokontrakt. Detta innebär att du kan pausa din träning i minst 14 dagar i taget, max 90 dagar. Denna funktion gäller enbart dessa kort.

Förbetalda kort:

För förbetalda årskort gäller att du har totalt 90 dagar att nyttja för frysning. Detta förskjuter giltigheten på kortet framåt med den tid du fryst, dvs om du tecknar kort 15 juni 2020, så är ditt kort giltigt 12 månader, till 14 juni 2021. Fryser du 90 dagar blir ditt nya slutdatum 90 dagar framåt till 12 september.

Autogirokort:
Med autogirokort så har du 90 dagar möjliga att frysa per kalenderår. Varje årsskifte fylls det upp till totalt 90 nya dagar. Du kan inte ackumulera mer än 90 dagar, vilket är max.

Bindningstid och frysning:

Om du har bindningstid kvar när du fryser ditt kort så förlängs bindningstiden med den tiden kortet fryses. Samma gäller uppsägningstiden. Har du 2 månader bindningstid kvar när du fryser kortet har du alltså 2 månaders bindningstid kvar när kortet tinas.


Betalning och frysning:
För alla autogirokontrakt gäller förskottsbetalning, dvs att du i slutet på innevarande månad betalar för kommande månad. Vid frysning innebär detta att summorna som dras kan se lite konstiga ut beroende på när i månaden du tinar respektive fryser.  Exempel:
För enkelhetens skull räknar vi på att du betalar 100 kr i månaden.
Du fryser ditt kort 15:e januari- 5:e mars.

I slutet på januari dras ingenting, då kortet är fryst hela månaden.

I slutet på februari kommer det dras för mars månad. I detta fall inte en hel månad utan från 6:e mars till 31:a mars. Säg att detta blir 80 kr i vårt fall.

Här kommer det även korrigeras för det faktum att du frös halva januari månad, så en halv månadsdragning dras av från de 80 kronorna.

Den 28:e drar vi för april månads träning, så även om du inte haft kortet aktivt hela mars så blir det en full dragning.


Dragningarna kommer därför se ut som följande

28:e december       100 kr (för januari)

28:e januari        0 kr (för februari)

28:e februari       20 kr (för mars: 100 kr minus 20 kr för frysta dagar i mars, sen minus 50 till för redan betalt hela januari men fryst halva)

28:e mars           100 kr (för april)

Har du dessutom bindningstid under frysningen så förflyttas nu datumet för bindningstidens slut framåt.

 

4.Doping


Vi binder oss till nätverket Ren kraft, och följer riktlinjerna i dokumentet ”Policy mot doping”, som finns att läsa på Vimmerby kommuns hemsida, och på

www.renkraftantidoping.se

 
Användande av dopingklassade medel leder till omedelbar avstängning i minst två år och ditt träningskort räknas som förverkat.


 

 

 5. Avstängning och förverkan av träningskort.

Enbart brott mot kap 4 och användande av doping, samt annan brottslig verksamhet utförd i eller relaterad till träningen kan resultera i omedelbar avstängning och förverkan av kort.

Kontraktsbrott enligt kap 1 kan leda till uppsägning av kort.

Upprepade tillfällen att man åsidsätter Träningshuset i Vimmerbys Trivselregler kan leda till muntlig varning, skriftlig varning och slutligen avstängning.

 

6.  Trivselregler

Från dig som tränar på Träningshuset i Vimmerby förväntar vi oss ....

 

 • Att du respekterar andra som tränar på gymmet. Att träna kan få låta, men det finns gränser. Tycker någon att du är högljudd kanske du kan anpassa dig för en stund för allas trevnad?
 • Att du är villig att hjälpa till att hålla ordning och reda på gymmet.  Utrustning läggs tillbaka där du hämtade den och viktskivor hängs på rätt ställe.
 • Att du använder din tagg för inpassering vid varje besök, oavsett träningskort. Utanför alla dörrar samt i receptionen finns en dosa/läsare du håller taggen mot för avläsning.
 • Att du säger till om det är något du ser som inte är rätt. Det kan vara hur en person beter sig gentemot någon annan, släpper in folk, lämnar kvar utrustning, eller bara det att pappret är slut på toaletten. Personalen kan se mycket - men inte allt - så det uppskattas om du hjälper till genom att göra oss uppmärksamma på problem.
 • Att din tagg används av bara dig; den är personlig och får inte lånas ut. Tappar du bort den så säg till, så spärrar vi taggen och du kan få en ny mot en självkostnad om 25 kr.
 • Att du inte släpper in obehöriga i gymmet. Personen kan ha ett inaktivt träningskort eller inget alls och ska då därför inte få komma in. Bara personalen kan kontrollera detta och du släpper därför inte in någon annan utan tillåtelse.
 • Att du respekterar receptionens öppettider. Personalen finns på plats stora delar av dagen, men har ofta andra arbetsuppgifter. De hjälper dig givetvis med receptionsärenden om de har tid över till det, men kan också säga att du får komma tillbaka vid angivna receptionstider, där vi garanterar att det sitter någon i receptionen och kan hjälpa dig. Aktuella tider finns på ytterdörren, hemsidan och på Facebook.
 • Att du respekterar instruktören när du går på gruppträningspass, är följsam, kommer i tid på pass inte stör den allmänna ordningen under gruppträning.

 • Att du förvarar kläder, skor och tillhörigheter där det är avsett.  Ytterskor förvaras i skostället vid receptionen, eller i skolådorna på Sky om du tränar där. För övrigt finns låsbara skåp att låna i omklädningsrummen och även långtidsförvaring att hyra.
 • Att du tränar på ett för dig och andra säkert sätt. Tunga vikter får man gärna lyfta, om man har styrkan och tekniken till det. Likaså är det viktigt att ta hänsyn till ljudnivån. Träning kan låta men vi har grannar i huset och
 • Att du respekterar personalens ytor. Vi har vissa ställen som är markerade med ”endast personal” och där är endast personal som ska vara. Till exempel bakom receptionsdisken, förråd, kontor, osv.

 

 

 

Genom att börja använda mitt träningskort förbinder jag mig till att jag har läst och går med på följande.

Medlemsavtal

Innehåll

1.         Allmänna villkor. 1

2.Autogirovillkor. 5

Tecknande och bindningstid. 5

Uppsägning. 5

3. Frysningsregler. 6

4.Doping. 7

5. Avstängning och förverkan av träningskort.. 8

6.         Trivselregler. 8

 

 

1.    Allmänna villkor 

 

Allmänna villkor.

 

Medlemskapet och medlemskortet är personligt och gäller för all träning enligt medlemskap. Medlemskapet/medlemskortet får ej lånas ut eller överlåtas på annan.

 

Incheckning i TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs datoriserade passersystem ska ske vid varje besök. För att säkerställa identiteten har medlemmen genom medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med övriga persondata som lämnas vid medlemsansökan.

 

Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick

Medlem ska omgående underrätta TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY vid ändring av Medlemsnamn, adress, telefonnummer och ev. E-postadress, samt vid månadsbetalning bank och kontonummer.

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY lagrar med automatisk databehandling samtliga i detta avtal ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY information om löpande händelser förenade med medlemskapet.

Dessa uppgifter behandlas av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY i endighet med GDPR. Medlem ger sitt samtycke till sådan databehandling och att TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY får ge information om TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs verksamhet till medlemmen via telefon, brev och e-post.

 

Medlem ansvarar själv för att dess hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs aktiviteter. All träning sker på egen risk.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden samt säga upp medlemmen om medlem dröjer med betalning utöver tolv dagar efter förfallodagen, åsidosätter TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs allmänna villkor, bestämmelser eller trivselregler i övrigt. Vid överträdelse av trivseregler sker först muntlig och sen skrifltig varning först, innan uppsägning eller avstängning sker.
Se kapitel 6 Trivselregler.

Fungerar ej betalningen via autogiro och om påminnelse skickas till medlem gällande utebliven/betning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle med 30 kr.

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att överlåta sin rätt enligt detta medlemskap.

Har meddelande som rör detta medlemskap av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY avsänts till medlem under dennes i medlemsansökan angivna adress eller den ändrade adress, som meddelandets avsändande ansetts känd som rätt adress skall meddelande anses ha kommit medlemmen tillhanda senast tredje dagen efter avsändandet.

 

Debitering sker så länge som medlemskapet äger giltighet oavsett om medlem nyttjar TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY. Debitering sker i minimum 12 månader om inget annat skriftligen angivits på avtalet.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att justera priset per debiteringstillfälle. Detta efter att grundperioden av medlemskapet är uppfyllt.

 

Prisändring

Priserna på månadsavtalen via autogiro indexregleras enl. KPI. Inget förskottsbetalat avtal kan pris ändras i efterhand.

Årligen föreligger en prisindexjustering á 2% av månadsavgiften. Denna justering skall av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY meddelas medlemmen minst en månad i förväg.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY anses ha meddelat medlemmen om information lämnats via medlemsanslagstavla, TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs hemsida, e-post eller annat forum som är liktydigt med medlemskommunikation. Medlem kan ej hävda avsaknad av information om ovanstående är uppfyllt.

 

Föreligger fel eller brist som medlem vill påtala, skall han utan dröjsmål reklamera till TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY. Alla kostnader för att hävda medlems rätt mot TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY skall bekostas av medlemmen.

Detta avtal innehåller allt som avtalats mellan parterna. Muntliga överenskommelser om tillägg är icke gällande.

Tillägg eller ändringar skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

I och med undertecknande tillåter jag min bank att lämna ut aktuella kontonummer för samtliga betalningar gällande medlemskap. Jag medger att uttag från angivna konton utan att TRÄN

INGSHUSET I VIMMERBY behöver meddela mig i förväg om begärda uttag. Medgivandet gäller också om jag byter till ett annat kontonummer eller byter bank.

Saknas det pengar och överföring sker ändå äger banken rätt att ta ut ränta och avgifter för den skuld som därigenom uppstår.

Jag medger att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

 

Vid eventuell företagskoppling där uppsägning av kunds anställning sker höjs autogiroavgiften till ordinarie pris och medlemskapet löper vidare.

 

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen minst 30 dagar innan sista dag. Uppsägning av avtalet ska göras på för ändamålet särskild upprättad blankett som erhålles i reception på TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY

 

För att erhålla rabatt som studerande, pensionär eller sjukskriven kräver vi intyg som uppvisas vid tecknandet. Som autogiro-kund ska du uppvisa aktuellt intyg varje år.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.Autogirovillkor 

Tecknande och bindningstid 

1.      Du måste vara 18 år för att ensam få teckna ett autogiro. Är du under 18 måste du ha en förälder eller målsman med dig som tecknar avtalet med dig.

2.      När du tecknar ett autogiroavtal binder du dig till en bindningstid, 12 månader, om inget annat uttryckligen och skriftligt anges. Detta innebär att du har 12 månader bundet till att betala, oavsett uppsägning, frysning mm.

 

3.      Med ett autogiroavtal betalar du din träning i förskott varje månad den 28:e, för nästkommande månad.

4.      Vid tecknande av ett autogiroavtal så tillkommer en uppläggningskostnad om 100 kr i administrativ avgift som betalas vid tecknandetillfället.

5.      Vid tecknande av avtal så får du erlägga betalning fram till första möjliga dragning. Sker tecknandet fram till och med den 15:e i månaden så erlägger du träningsavgift för resten av innevarande månad. Sker tecknandet senare än den 15:e i månaden så betalar du även nästa månad i förskott vid teckningstillfället då det inte är möjligt att lägga dragningar samma månad p.g.a. bankens handläggningstid.

Uppsägning 

1.  Uppsägning sker skriftligen, antingen via mail eller genom att du skriver under uppsägningsblankett. En uppsägning ska innehålla namn, personnummer och underskrift från den som ska säga upp, samt uppsägningsdatum och specifikation på vilket eller vilka abonnemang som ska sägas upp.

2.  Vid uppsägning av autogiro så har du alltid 30 dagars uppsägningstid. Din ursprungliga bindningstid ska också ha löpt ut för att abonnemanget ska avslutas, och en uppsägning påverkar inte bindningstiden, utan du ska alltid uppfylla dina 12 månader.  

Vid uppsägning gäller abonnemanget 30 dagar framåt eller till bindningstidens slut, vilket av dessa två alternativ som infaller längst fram i tiden.3. Frysningsregler

Frysning är en funktion för dig som har köpt 12-månaderskort eller har ett autogirokontrakt. Detta innebär att du kan pausa din träning i minst 14 dagar i taget, max 90 dagar. Denna funktion gäller enbart dessa kort.

Förbetalda kort:

För förbetalda årskort gäller att du har totalt 90 dagar att nyttja för frysning. Detta förskjuter giltigheten på kortet framåt med den tid du fryst, dvs om du tecknar kort 15 juni 2020, så är ditt kort giltigt 12 månader, till 14 juni 2021. Fryser du 90 dagar blir ditt nya slutdatum 90 dagar framåt till 12 september.

Autogirokort:
Med autogirokort så har du 90 dagar möjliga att frysa per kalenderår. Varje årsskifte fylls det upp till totalt 90 nya dagar. Du kan inte ackumulera mer än 90 dagar, vilket är max.

Bindningstid och frysning:

Om du har bindningstid kvar när du fryser ditt kort så förlängs bindningstiden med den tiden kortet fryses. Samma gäller uppsägningstiden. Har du 2 månader bindningstid kvar när du fryser kortet har du alltså 2 månaders bindningstid kvar när kortet tinas.


Betalning och frysning:
För alla autogirokontrakt gäller förskottsbetalning, dvs att du i slutet på innevarande månad betalar för kommande månad. Vid frysning innebär detta att summorna som dras kan se lite konstiga ut beroende på när i månaden du tinar respektive fryser.  Exempel:
För enkelhetens skull räknar vi på att du betalar 100 kr i månaden.
Du fryser ditt kort 15:e januari- 5:e mars.

I slutet på januari dras ingenting, då kortet är fryst hela månaden.

I slutet på februari kommer det dras för mars månad. I detta fall inte en hel månad utan från 6:e mars till 31:a mars. Säg att detta blir 80 kr i vårt fall.

Här kommer det även korrigeras för det faktum att du frös halva januari månad, så en halv månadsdragning dras av från de 80 kronorna.

Den 28:e drar vi för april månads träning, så även om du inte haft kortet aktivt hela mars så blir det en full dragning.


Dragningarna kommer därför se ut som följande

28:e december       100 kr (för januari)

28:e januari        0 kr (för februari)

28:e februari       20 kr (för mars: 100 kr minus 20 kr för frysta dagar i mars, sen minus 50 till för redan betalt hela januari men fryst halva)

28:e mars           100 kr (för april)

Har du dessutom bindningstid under frysningen så förflyttas nu datumet för bindningstidens slut framåt.

 

4.Doping


Vi binder oss till nätverket Ren kraft, och följer riktlinjerna i dokumentet ”Policy mot doping”, som finns att läsa på Vimmerby kommuns hemsida, och på

www.renkraftantidoping.se

 
Användande av dopingklassade medel leder till omedelbar avstängning i minst två år och ditt träningskort räknas som förverkat.


 

 

 5. Avstängning och förverkan av träningskort.

Enbart brott mot kap 4 och användande av doping, samt annan brottslig verksamhet utförd i eller relaterad till träningen kan resultera i omedelbar avstängning och förverkan av kort.

Kontraktsbrott enligt kap 1 kan leda till uppsägning av kort.

Upprepade tillfällen att man åsidsätter Träningshuset i Vimmerbys Trivselregler kan leda till muntlig varning, skriftlig varning och slutligen avstängning.

 

6.  Trivselregler

Från dig som tränar på Träningshuset i Vimmerby förväntar vi oss ....

 

 • Att du respekterar andra som tränar på gymmet. Att träna kan få låta, men det finns gränser. Tycker någon att du är högljudd kanske du kan anpassa dig för en stund för allas trevnad?
 • Att du är villig att hjälpa till att hålla ordning och reda på gymmet.  Utrustning läggs tillbaka där du hämtade den och viktskivor hängs på rätt ställe.
 • Att du använder din tagg för inpassering vid varje besök, oavsett träningskort. Utanför alla dörrar samt i receptionen finns en dosa/läsare du håller taggen mot för avläsning.
 • Att du säger till om det är något du ser som inte är rätt. Det kan vara hur en person beter sig gentemot någon annan, släpper in folk, lämnar kvar utrustning, eller bara det att pappret är slut på toaletten. Personalen kan se mycket - men inte allt - så det uppskattas om du hjälper till genom att göra oss uppmärksamma på problem.
 • Att din tagg används av bara dig; den är personlig och får inte lånas ut. Tappar du bort den så säg till, så spärrar vi taggen och du kan få en ny mot en självkostnad om 25 kr.
 • Att du inte släpper in obehöriga i gymmet. Personen kan ha ett inaktivt träningskort eller inget alls och ska då därför inte få komma in. Bara personalen kan kontrollera detta och du släpper därför inte in någon annan utan tillåtelse.
 • Att du respekterar receptionens öppettider. Personalen finns på plats stora delar av dagen, men har ofta andra arbetsuppgifter. De hjälper dig givetvis med receptionsärenden om de har tid över till det, men kan också säga att du får komma tillbaka vid angivna receptionstider, där vi garanterar att det sitter någon i receptionen och kan hjälpa dig. Aktuella tider finns på ytterdörren, hemsidan och på Facebook.
 • Att du respekterar instruktören när du går på gruppträningspass, är följsam, kommer i tid på pass inte stör den allmänna ordningen under gruppträning.

 • Att du förvarar kläder, skor och tillhörigheter där det är avsett.  Ytterskor förvaras i skostället vid receptionen, eller i skolådorna på Sky om du tränar där. För övrigt finns låsbara skåp att låna i omklädningsrummen och även långtidsförvaring att hyra.
 • Att du tränar på ett för dig och andra säkert sätt. Tunga vikter får man gärna lyfta, om man har styrkan och tekniken till det. Likaså är det viktigt att ta hänsyn till ljudnivån. Träning kan låta men vi har grannar i huset och
 • Att du respekterar personalens ytor. Vi har vissa ställen som är markerade med ”endast personal” och där är endast personal som ska vara. Till exempel bakom receptionsdisken, förråd, kontor, osv.

 

 

 

Genom att börja använda mitt träningskort förbinder jag mig till att jag har läst och går med på följande.

Medlemsavtal

Innehåll

1.         Allmänna villkor. 1

2.Autogirovillkor. 5

Tecknande och bindningstid. 5

Uppsägning. 5

3. Frysningsregler. 6

4.Doping. 7

5. Avstängning och förverkan av träningskort.. 8

6.         Trivselregler. 8

 

 

1.    Allmänna villkor 

 

Allmänna villkor.

 

Medlemskapet och medlemskortet är personligt och gäller för all träning enligt medlemskap. Medlemskapet/medlemskortet får ej lånas ut eller överlåtas på annan.

 

Incheckning i TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs datoriserade passersystem ska ske vid varje besök. För att säkerställa identiteten har medlemmen genom medlemskapet accepterat att foto på medlem kopplas ihop med övriga persondata som lämnas vid medlemsansökan.

 

Personuppgiftsändringar, datalagring och utskick

Medlem ska omgående underrätta TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY vid ändring av Medlemsnamn, adress, telefonnummer och ev. E-postadress, samt vid månadsbetalning bank och kontonummer.

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY lagrar med automatisk databehandling samtliga i detta avtal ifyllda uppgifter i en databas. Vidare lagrar TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY information om löpande händelser förenade med medlemskapet.

Dessa uppgifter behandlas av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY i endighet med GDPR. Medlem ger sitt samtycke till sådan databehandling och att TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY får ge information om TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs verksamhet till medlemmen via telefon, brev och e-post.

 

Medlem ansvarar själv för att dess hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan deltaga i TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs aktiviteter. All träning sker på egen risk.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att omedelbart kräva betalning för hela medlemsperioden samt säga upp medlemmen om medlem dröjer med betalning utöver tolv dagar efter förfallodagen, åsidosätter TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs allmänna villkor, bestämmelser eller trivselregler i övrigt. Vid överträdelse av trivseregler sker först muntlig och sen skrifltig varning först, innan uppsägning eller avstängning sker.
Se kapitel 6 Trivselregler.

Fungerar ej betalningen via autogiro och om påminnelse skickas till medlem gällande utebliven/betning tillkommer påminnelseavgift vid varje tillfälle med 30 kr.

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att överlåta sin rätt enligt detta medlemskap.

Har meddelande som rör detta medlemskap av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY avsänts till medlem under dennes i medlemsansökan angivna adress eller den ändrade adress, som meddelandets avsändande ansetts känd som rätt adress skall meddelande anses ha kommit medlemmen tillhanda senast tredje dagen efter avsändandet.

 

Debitering sker så länge som medlemskapet äger giltighet oavsett om medlem nyttjar TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY. Debitering sker i minimum 12 månader om inget annat skriftligen angivits på avtalet.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY äger rätt att justera priset per debiteringstillfälle. Detta efter att grundperioden av medlemskapet är uppfyllt.

 

Prisändring

Priserna på månadsavtalen via autogiro indexregleras enl. KPI. Inget förskottsbetalat avtal kan pris ändras i efterhand.

Årligen föreligger en prisindexjustering á 2% av månadsavgiften. Denna justering skall av TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY meddelas medlemmen minst en månad i förväg.

 

TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY anses ha meddelat medlemmen om information lämnats via medlemsanslagstavla, TRÄNINGSHUSET I VIMMERBYs hemsida, e-post eller annat forum som är liktydigt med medlemskommunikation. Medlem kan ej hävda avsaknad av information om ovanstående är uppfyllt.

 

Föreligger fel eller brist som medlem vill påtala, skall han utan dröjsmål reklamera till TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY. Alla kostnader för att hävda medlems rätt mot TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY skall bekostas av medlemmen.

Detta avtal innehåller allt som avtalats mellan parterna. Muntliga överenskommelser om tillägg är icke gällande.

Tillägg eller ändringar skall ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

I och med undertecknande tillåter jag min bank att lämna ut aktuella kontonummer för samtliga betalningar gällande medlemskap. Jag medger att uttag från angivna konton utan att TRÄN

INGSHUSET I VIMMERBY behöver meddela mig i förväg om begärda uttag. Medgivandet gäller också om jag byter till ett annat kontonummer eller byter bank.

Saknas det pengar och överföring sker ändå äger banken rätt att ta ut ränta och avgifter för den skuld som därigenom uppstår.

Jag medger att uppgifter ur bankens register om kontots adress får samarbetas med bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

 

Vid eventuell företagskoppling där uppsägning av kunds anställning sker höjs autogiroavgiften till ordinarie pris och medlemskapet löper vidare.

 

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen minst 30 dagar innan sista dag. Uppsägning av avtalet ska göras på för ändamålet särskild upprättad blankett som erhålles i reception på TRÄNINGSHUSET I VIMMERBY

 

För att erhålla rabatt som studerande, pensionär eller sjukskriven kräver vi intyg som uppvisas vid tecknandet. Som autogiro-kund ska du uppvisa aktuellt intyg varje år.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.Autogirovillkor

Tecknande och bindningstid

1.      Du måste vara 18 år för att ensam få teckna ett autogiro. Är du under 18 måste du ha en förälder eller målsman med dig som tecknar avtalet med dig.

2.      När du tecknar ett autogiroavtal binder du dig till en bindningstid, 12 månader, om inget annat uttryckligen och skriftligt anges. Detta innebär att du har 12 månader bundet till att betala, oavsett uppsägning, frysning mm.

 

3.      Med ett autogiroavtal betalar du din träning i förskott varje månad den 28:e, för nästkommande månad.

4.      Vid tecknande av ett autogiroavtal så tillkommer en uppläggningskostnad om 100 kr i administrativ avgift som betalas vid tecknandetillfället.

5.      Vid tecknande av avtal så får du erlägga betalning fram till första möjliga dragning. Sker tecknandet fram till och med den 15:e i månaden så erlägger du träningsavgift för resten av innevarande månad. Sker tecknandet senare än den 15:e i månaden så betalar du även nästa månad i förskott vid teckningstillfället då det inte är möjligt att lägga dragningar samma månad p.g.a. bankens handläggningstid.

Uppsägning

1.  Uppsägning sker skriftligen, antingen via mail eller genom att du skriver under uppsägningsblankett. En uppsägning ska innehålla namn, personnummer och underskrift från den som ska säga upp, samt uppsägningsdatum och specifikation på vilket eller vilka abonnemang som ska sägas upp.

2.  Vid uppsägning av autogiro så har du alltid 30 dagars uppsägningstid. Din ursprungliga bindningstid ska också ha löpt ut för att abonnemanget ska avslutas, och en uppsägning påverkar inte bindningstiden, utan du ska alltid uppfylla dina 12 månader.  

Vid uppsägning gäller abonnemanget 30 dagar framåt eller till bindningstidens slut, vilket av dessa två alternativ som infaller längst fram i tiden.3. Frysningsregler

Frysning är en funktion för dig som har köpt 12-månaderskort eller har ett autogirokontrakt. Detta innebär att du kan pausa din träning i minst 14 dagar i taget, max 90 dagar. Denna funktion gäller enbart dessa kort.

Förbetalda kort:

För förbetalda årskort gäller att du har totalt 90 dagar att nyttja för frysning. Detta förskjuter giltigheten på kortet framåt med den tid du fryst, dvs om du tecknar kort 15 juni 2020, så är ditt kort giltigt 12 månader, till 14 juni 2021. Fryser du 90 dagar blir ditt nya slutdatum 90 dagar framåt till 12 september.

Autogirokort:
Med autogirokort så har du 90 dagar möjliga att frysa per kalenderår. Varje årsskifte fylls det upp till totalt 90 nya dagar. Du kan inte ackumulera mer än 90 dagar, vilket är max.

Bindningstid och frysning:

Om du har bindningstid kvar när du fryser ditt kort så förlängs bindningstiden med den tiden kortet fryses. Samma gäller uppsägningstiden. Har du 2 månader bindningstid kvar när du fryser kortet har du alltså 2 månaders bindningstid kvar när kortet tinas.


Betalning och frysning:
För alla autogirokontrakt gäller förskottsbetalning, dvs att du i slutet på innevarande månad betalar för kommande månad. Vid frysning innebär detta att summorna som dras kan se lite konstiga ut beroende på när i månaden du tinar respektive fryser.  Exempel:
För enkelhetens skull räknar vi på att du betalar 100 kr i månaden.
Du fryser ditt kort 15:e januari- 5:e mars.

I slutet på januari dras ingenting, då kortet är fryst hela månaden.

I slutet på februari kommer det dras för mars månad. I detta fall inte en hel månad utan från 6:e mars till 31:a mars. Säg att detta blir 80 kr i vårt fall.

Här kommer det även korrigeras för det faktum att du frös halva januari månad, så en halv månadsdragning dras av från de 80 kronorna.

Den 28:e drar vi för april månads träning, så även om du inte haft kortet aktivt hela mars så blir det en full dragning.


Dragningarna kommer därför se ut som följande

28:e december       100 kr (för januari)

28:e januari        0 kr (för februari)

28:e februari       20 kr (för mars: 100 kr minus 20 kr för frysta dagar i mars, sen minus 50 till för redan betalt hela januari men fryst halva)

28:e mars           100 kr (för april)

Har du dessutom bindningstid under frysningen så förflyttas nu datumet för bindningstidens slut framåt.

 

4.Doping


Vi binder oss till nätverket Ren kraft, och följer riktlinjerna i dokumentet ”Policy mot doping”, som finns att läsa på Vimmerby kommuns hemsida, och på

www.renkraftantidoping.se

 
Användande av dopingklassade medel leder till omedelbar avstängning i minst två år och ditt träningskort räknas som förverkat.


 

 

 5. Avstängning och förverkan av träningskort.

Enbart brott mot kap 4 och användande av doping, samt annan brottslig verksamhet utförd i eller relaterad till träningen kan resultera i omedelbar avstängning och förverkan av kort.

Kontraktsbrott enligt kap 1 kan leda till uppsägning av kort.

Upprepade tillfällen att man åsidsätter Träningshuset i Vimmerbys Trivselregler kan leda till muntlig varning, skriftlig varning och slutligen avstängning.

 

6.  Trivselregler

Från dig som tränar på Träningshuset i Vimmerby förväntar vi oss ....

 

 • Att du respekterar andra som tränar på gymmet. Att träna kan få låta, men det finns gränser. Tycker någon att du är högljudd kanske du kan anpassa dig för en stund för allas trevnad?
 • Att du är villig att hjälpa till att hålla ordning och reda på gymmet.  Utrustning läggs tillbaka där du hämtade den och viktskivor hängs på rätt ställe.
 • Att du använder din tagg för inpassering vid varje besök, oavsett träningskort. Utanför alla dörrar samt i receptionen finns en dosa/läsare du håller taggen mot för avläsning.
 • Att du säger till om det är något du ser som inte är rätt. Det kan vara hur en person beter sig gentemot någon annan, släpper in folk, lämnar kvar utrustning, eller bara det att pappret är slut på toaletten. Personalen kan se mycket - men inte allt - så det uppskattas om du hjälper till genom att göra oss uppmärksamma på problem.
 • Att din tagg används av bara dig; den är personlig och får inte lånas ut. Tappar du bort den så säg till, så spärrar vi taggen och du kan få en ny mot en självkostnad om 25 kr.
 • Att du inte släpper in obehöriga i gymmet. Personen kan ha ett inaktivt träningskort eller inget alls och ska då därför inte få komma in. Bara personalen kan kontrollera detta och du släpper därför inte in någon annan utan tillåtelse.
 • Att du respekterar receptionens öppettider. Personalen finns på plats stora delar av dagen, men har ofta andra arbetsuppgifter. De hjälper dig givetvis med receptionsärenden om de har tid över till det, men kan också säga att du får komma tillbaka vid angivna receptionstider, där vi garanterar att det sitter någon i receptionen och kan hjälpa dig. Aktuella tider finns på ytterdörren, hemsidan och på Facebook.
 • Att du respekterar instruktören när du går på gruppträningspass, är följsam, kommer i tid på pass inte stör den allmänna ordningen under gruppträning.

 • Att du förvarar kläder, skor och tillhörigheter där det är avsett.  Ytterskor förvaras i skostället vid receptionen, eller i skolådorna på Sky om du tränar där. För övrigt finns låsbara skåp att låna i omklädningsrummen och även långtidsförvaring att hyra.
 • Att du tränar på ett för dig och andra säkert sätt. Tunga vikter får man gärna lyfta, om man har styrkan och tekniken till det. Likaså är det viktigt att ta hänsyn till ljudnivån. Träning kan låta men vi har grannar i huset och
 • Att du respekterar personalens ytor. Vi har vissa ställen som är markerade med ”endast personal” och där är endast personal som ska vara. Till exempel bakom receptionsdisken, förråd, kontor, osv.

 

 

 

Genom att börja använda mitt träningskort förbinder jag mig till att jag har läst och går med på följande.